Huurvoorwaarden

‘An en Bie’

Artikel 1. Algemeen

a. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz.

b. De terbeschikkingstelling van het vakantiehuis aan huurder geschiedt door de in contract vermelde afspraak voor de sleutels ( zie voorzijde ).

c. Huurders die niet op de tijd van het contract  kunnen arriveren, zijn verplicht de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.

d. Eventuele klachten met betrekking tot het vakantiehuis dienen onmiddellijk bij de aanvang van de huurtermijn met de verhuurder te worden opgenomen, om zo de verhuurder in gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen.

e. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, ongevallen of beschadiging van eigendommen van huurder, een en ander behoudens in geval van schuld aan zijn zijde. Als dan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

f. Het vakantiehuis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan verhuurder gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen.

g. Op de vertrekdag dient de huurder het vakantiehuis uiterlijk om 11:00 uur schoon en netjes te verlaten.

h. Mocht het vakantiehuis tijdens de huurperiode bovenmatig zijn vervuild dan kunnen er extra schoonmaakkosten berekend worden.

Artikel 2. Reserveren en betaling huurprijs

a. Een reservering is geldig vanaf het moment, dat huurder een reserveringsbevestiging van de verhuurder heeft ontvangen .

b. 50% van de huursom zal binnen 14 dagen op de rekening van verhuurder worden gestort, de resterende 50% zal minimaal 3 weken voor aankomst worden voldaan. Of zoals de overeenkomst aangeeft.

c. Bij een reservering binnen 1-4 weken voor de dag van aankomst dient u bij aankomst het hele factuurbedrag te betalen.

d. Niet tijdige betaling kan annulering van de reservering tot gevolg hebben.

e. Eventuele kosten voor geldstortingen zijn voor rekening van de huurder.

f. Het betalen van de (aan-) betaling houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden.

Artikel 3. Annulering door de huurder

a. Elke annulering moet schriftelijk of per email aan verhuurder worden gemeld.

b. Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

- annulering meer dan 200 dagen voor de aanvang van de huurperiode: € 75.00 euro.

-  annulering tussen de 200e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de totale huursom. ( min. € 100.00).

-  annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huursom. 

-  annulering minder dan 29 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de totale huursom.                                                                                                                                    

c. Indien verhuurder een nieuwe huurder vindt voor de periode zal hij bovenstaande kosten voor geannuleerde huurder proberen te verlagen.

d. Wij raden u dringend aan om een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw bank of verzekeringsmaatschappij. Wij kunnen u geen annuleringsverzekering aanbieden

Artikel 4. Annulering door verhuurder

a. Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

 

 

 

Artikel 5. Rechten en verplichtingen huurder

a. Een groep personen jonger dan 23 jaar is niet toegestaan.

b. Het verblijf in het vakantiehuis geschiedt volledig op eigen risico.

c. Huurder mag in het vakantiehuis, niet meer personen doen overnachten dan bij de huurovereenkomst is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij overschrijding zonder toestemming van het genoemde aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden zonder enig recht op compensatie.

d. Huurder zal het vakantiehuis netjes bewonen, daarbij verbindt hij zich alle schade door zijn toedoen of anderszins ontstaan, direct te vergoeden.

e. De plicht tot schadevergoeding geldt ook bij vermissing van huisinventaris en andere tot het vakantiehuis behorende voorwerpen.

f. De huurder draagt ook de verantwoording voor zijn gasten en familie, die zich aan de huisregels moeten houden. De bewijslast ligt bij de huurder.

g. Huurder verklaart in bezit te zijn van een WA-verzekering.

h. Huurder zal het vakantiehuis uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.

i. Huurder mag het vakantiehuis niet aan derden in huur of bruikleen afstaan.

j. Het is verboden in het vakantiehuis andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

k. Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen.

 

Artikel 6. Klachten en geschillen

a. Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van het vakantiehuis wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven.

b. In onderwerpen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de verhuurder.

c. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, en niet anders dan gerechtelijk kunnen worden beslist, zullen door een daartoe bevoegde rechter te Middelburg worden beslecht.

Artikel 7. Ontbinding

a. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:

- bij de aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan;

- indien huurder het vakantiehuis voortijdig verlaat;;

- indien huurder nalaat het vakantiehuis te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 20:00 uur, onder schriftelijke, telefonische of digitale berichtgeving, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken;

- indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst  niet nakomt.

- het verlaten van het vakantiehuis doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

b. De verhuurder heeft het recht om de huurders onmiddellijk uit het vakantiehuis te verwijderen of te laten verwijderen, indien eigendommen worden vernield of misbruikt, dan wel in geval van klachten van omwonenden.

Artikel 8. roken

a. Het is niet toegestaan in het vakantiehuis te roken.